Wanneer kan ik op staande voet ontslagen worden?

Wanneer kan ik op staande voet ontslagen worden?

Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als er sprake is van een dringende reden. Dit houdt in dat er iets ernstigs aan de hand moet zijn waardoor de werkgever u niet één dag langer in dienst kan houden. De reden moet de werkgever u direct mededelen. 

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst direct beëindigd en hoeft de werkgever niet eerst naar de kantonrechter. Een ontslag op staande voet heeft voor de werknemer veelal verstrekkende gevolgen. Een belangrijk gevolg is dat een werknemer die op staande voet is ontslagen zijn aanspraak op een transitievergoeding of een WW-uitkering verliest. Hierdoor kun je als werknemer die op staande voet is ontslagen in financiële problemen komen.

Omdat het ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft gelden er strenge wettelijke eisen om een werknemer op staande voet te kunnen ontslaan. Een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet aan drie criteria voldoen:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
 2. Het ontslag op staande voet moet onverwijld plaatsvinden;
 3. De werkgever moet onverwijld mededeling doen van de dringende reden.

Gedragingen die een dringende reden kunnen opleveren zijn:

 • Diefstal 
 • Frauderen
 • Werkweigering zonder goede reden
 • Schending van bedrijfsgeheimen
 • Verduistering
 • Mishandeling

Deze opsomming is niet limitatief. Ook andere gedragingen kunnen als dringende reden kwalificeren. Uiteindelijk komt het bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een dringende reden aan op een beoordeling van alle omstandigheden van het geval. Daarbij spelen verschillende factoren een rol:

 • De aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt;
 • De aard en de duur van de dienstbetrekking;
 • De wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld;
 • De persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Ontslag op staande voet aanvechten

Het is vaak mogelijk om het ontslag op staande voet aan te vechten bij de rechter. De kantonrechter kan het ontslag op staande voet dan vernietigen. Bent u op staande voet ontslagen dan doet u er verstandig aan om snel te handelen. Het aanvechten van een ontslag op staande voet doet u door middel van het starten van een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter. Hiervoor geldt een termijn van 2 maanden na het ontslag. Gelet op deze krappe termijn doet u er verstandig aan om tijdig contact op te nemen met Orduseven-Semerci Advocatuur, zodat u juridisch bijgestaan kunt worden.