Mijn werkgever wil dat ik kom werken, maar ik ben ziek. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Mijn werkgever wil dat ik kom werken, maar ik ben ziek. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als u ziek bent, hoeft u niet te komen werken. Maar wat wordt er precies bedoeld met ‘ziek’? En wat als mijn werkgever toch wil dat ik kom werken? Als u zich als werknemer ziek meldt, levert dat soms gedoe op. Als er een langdurige uitval is of dreigt, kan er een conflictsituatie ontstaan. De rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer botsen met elkaar waardoor de re-integratie kan stagneren. Een langdurige uitval kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld minder loon tijdens het tweede ziektejaar. De belangrijkste verplichtingen tijdens ziekte staan in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast kunnen rechten en plichten geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst en CAO.

Rechten en plichten zieke werknemer

Als u ziek bent, moet u zich ziek melden bij uw werkgever. De werkgever meldt uw ziekte bij de bedrijfsarts en u ontvangt vervolgens een uitnodiging van de bedrijfsarts om op consult te komen. Het is belangrijk om te weten dat alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. 

Verder staat voorop dat u actief moet meewerken aan uw herstel en zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kunt gaan. Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

Als een werknemer langdurig ziek is, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan (re-integreren). De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie. In de Wet Verbetering Poortwachter is een aantal verplichtingen vastgelegd met als als doel om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet een aantal stappen doorlopen worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk gaat.

Neem gerust contact op 

Is er sprake van een (dreigend) arbeidsconflict als gevolg van een ziekte en komt u er met uw werkgever er niet uit? Neem gerust contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur voor juridisch advies.