Arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen de werknemer en werkgever. De gedachte hierachter is de afhankelijke werknemer te beschermen. In het arbeidsrecht zijn de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer daarom vastgelegd. 

Wat kunnen we voor je doen?

Orduseven-Semerci Advocatuur staat werknemers bij die te maken hebben met een arbeidsconflict of vragen hebben over de re-integratieverplichtingen van de werknemer en de werkgever of andere werkgerelateerde kwesties. Wij staan u bijvoorbeeld bij als u met een van deze situaties te maken heeft:

Ontslag

Een arbeidsconflict is ingrijpend en vaak komt er emotie bij kijken. Het is dat prettig als u weet wat uw positie is als werknemer. Mr. Orduseven-Semerci is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat uitsluitend werknemers bij. Bent u ontslagen of is er sprake van een arbeidsconflict, zoals een schorsing of loonsanctie of heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen dan is het raadzaam om u goed te laten adviseren.

Ontslag op staande voet

Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hij een geldige reden heeft. Ontslag op staande voet heeft ingrijpende gevolgen voor de werknemer. Je loondoorbetaling stopt onmiddellijk en je verliest ook je recht op een WW-uitkering. Het is daarom belangrijk dat u binnen twee maanden na het ontslag op staande voet uw ontslag aanvecht bij de kantonrechter.

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden lijdt. De werkgever heeft een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat de werknemer veilig zijn/haar werk kan doen. Daarnaast is de werkgever verplicht om voldoende maatregelen te treffen om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst beëindigd de werkgever en werknemer samen de arbeidsovereenkomst. Het hangt per situatie af of het raadzaam is om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, bijvoorbeeld als een werknemer langer dan twee jaar ziek is. Het is altijd raadzaam om een vaststellingsovereenkomst te laten toetsen.

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft u recht op een financiële vergoeding van uw werkgever. Dit heet een transitievergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het maandsalaris. Bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst is mogelijk om afspraken te maken over de transitievergoeding. Ook bij een procedure bij de kantonrechter kan de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding.

Langdurige ziekte

Bent u langer dan 2 jaar ziek dan kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit betekent niet altijd dat de ontslagvergunning wordt verleend. Het UWV toetst of uw werkgever zich heeft gehouden aan de re-integratieverplichtingen. Als uw werkgever niet heeft voldaan aan deze verplichtingen dan kan hij door het UWV verplicht worden om uw loon nog een jaar door te betalen. Dit wordt de loonsanctie voor de werkgever genoemd.

Recht op loon

Als werknemer verricht u arbeid en heeft u recht op loon. Dit geldt ook tijdens ziekte of wegens een omstandigheid die in redelijkheid voor het risico van de werkgever moet komen. Wordt uw loon niet betaald en wilt u een loonvordering instellen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Beding

In de arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen opgenomen zijn. Uw werkgever doet bijvoorbeeld een beroep op een concurrentie-, relatie- of studiekostenbeding. Bestaat er een verschil van mening over de uitleg van een beding dan kunt u zich hierover laten adviseren. Vaak is het mogelijk om met de werkgever te onderhandelen en tot een oplossing te komen.

Procedures

Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als uw werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend dan kunt u een verweerschrift indienen. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding, bijvoorbeeld als uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Meer informatie? 

Bent u als werknemer op zoek naar juridisch advies op gebied van arbeidsrecht of heeft u hulp nodig bij uw arbeidszaak? Mr. H. Orduseven-Semerci helpt u graag. Neem direct telefonisch, via de mail of het contactformulier contact op.Bezoekadres
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Postadres
Postbus 30111
3001 DC Rotterdam

T: 010-845 08 32
F: 084-870 18 11 
E: info@osadvocatuur.nl